Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Hoe kwam het plan
tot stand?

Ontdek het traject

Proefopstellingen
Boomstraat

Ontdek het plan en geef je mening

Proefopstelling
Fietszone

Ontdek het plan en geef je mening

Terugkoppeling beslissing mobiliteitsplan

04-03-2021

Het participatietraject dat in oktober vorig jaar werd opgezet om de inwoners van Bornem te bevragen naar hun idee over de mobiliteit in het centrum en dat in december werd afgesloten, kent nu ook een uitkomst. Na rijp beraad door het college van burgemeester en schepenen is er een beslissing gevallen.  De centrumfietszone wordt definitief ingevoerd. Wat de proefopstellingen betreft, werd beslist om terug te gaan naar de eerdere situatie: De rijrichting in de Dulftstraat zal opnieuw worden omgedraaid. Het gedeelte Sint-Amandsesteenweg ter hoogte van Ter Dilft en de Kloosterstraat wordt opnieuw dubbelrichting. De halfopen knip aan het einde van de Boomstraat wordt verwijderd. De verkeerslichten aan het kruispunt Barelstraat/Absveldstraat zullen opnieuw in werking worden gesteld.  Deze ingrepen worden voorbereid en gaan in voege op 15/3/2021. Fietszone Tijdens het participatietraject bleek al snel dat vele inwoners de fietszone in het centrum een warm hart toedragen. De fietser kan en mag eindelijk zijn plek opeisen in het centrum. Een belangrijke opmerking die vele inwoners hierbij maakten, is het gebrek aan een duidelijke signalisatie. Omdat het echter slechts een voorlopige proefopstelling was, kon hier geen definitieve markering worden aangebracht om zo de fietszone duidelijker aan te geven in het straatbeeld. Het college heeft nu beslist om de fietszone definitief in te voeren en hiervoor de nodige signalisatie te laten aanbrengen. De fietszone zal in de komende maanden dan ook duidelijker worden aangegeven in het straatbeeld. Dit door middel van markeringen op de straat, straatvlaggen en borden.  “Bornem maakt op deze manier duidelijk dat fietsers en hun veiligheid een topprioriteit zijn in onze gemeente. Wij willen hierop dan ook verder blijven inzetten. Ook handhaving is hierbij belangrijk en hier zal dan ook extra aandacht aan worden geschonken. De fietszone is dus absoluut een blijver”, zegt schepen van mobiliteit Saadet Gülhan. Proefopstellingen De meningen van de inwoners over de beide proefopstellingen, beter bekend als knip 1 en 2 waren dan weer verdeeld. Het oorspronkelijke doel om met deze ingrepen een verkeersarmer, veiliger en leefbaarder centrum te creëren werd vooral met de volledige knip duidelijk bereikt. Vele inwoners gaven aan dat de centrumomgeving veiliger voor hen was geworden, dit vooral bij knip1. De zones Boomstraat, kruispunt Warregaren en CC Ter Dilft kregen veel minder verkeer te slikken, waardoor het aangenamer was zich te verplaatsen rond deze as en de verkeersveiligheid voor onze fietsers en zwakke weggebruikers danig verbeterd was. Helaas brachten deze verkeersingrepen ook nadelen met zich mee. Deze bleken een grotere impact te hebben dan ingeschat. Zo werd het drukker in de Dulftstraat, omdat de rijrichting er veranderd was, en ook het verkeer in de Absveldstraat zorgde voor meer hinder bij de bewoners. Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook om de proefopstellingen niet te bestendigen. “Dit was een moeilijke beslissing. Deze hele oefening heeft ons heel wat geleerd en we hebben aandachtig gekeken naar alle opmerkingen van inwoners, groepen en organisaties. Maar als je merkt dat door een bepaalde ingreep in een straat de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in andere omliggende straten in het gedrang komt, dan mogen we hier niet blind voor zijn. Onze beslissing mag niet zomaar verschuiven naar andere plaatsen in het centrum. Verkeersveiligheid is een recht van iedereen, en hierover kunnen geen compromissen worden gesloten”, aldus schepen van mobiliteit Saadet Gülhan. Vervolg Het blijft verder uiteraard de bedoeling om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren. Want uiteindelijk willen alle betrokkenen aan het einde van de rit hetzelfde: meer verkeersveiligheid voor iedereen. De vraag is alleen hoe dat best bereikt wordt. Het mobiliteitsgegeven zal dan ook in een groter geheel bekeken worden, waarbij ook andere zones zoals o.a. de zone rond het Landhuis de nodige aandacht krijgen. Inwoners gaven immers via het participatietraject meermaals aan dat ze graag naar het centrum komen, maar dat het op een andere manier moet. Met meer groen, minder verkeer, meer beleving, meer fietsen, meer rustplaatsen… Hierbij zullen opnieuw zoveel mogelijk belangengroepen en adviesraden betrokken worden.

Resultaten participatie rond mobiliteit in het centrum

12-01-2021

In november startten we met een participatieronde omtrent de mobiliteit in ons handelscentrum. Het mobiliteitsvraagstuk kent voor- en tegenstanders en belangt heel wat Bornemnaars aan, maar het is belangrijk dat ieder die wou zijn of haar stem kon uitbrengen. Omwille van corona konden we onmogelijk mensen fysiek samenbrengen, maar via andere alternatieve kanalen hebben we zoveel mogelijk inwoners trachten te betrekken bij een belangrijk onderwerp als dit. Via een digitaal participatieplatform, drie online en interactieve gespreksmomenten en een flyer in de bus werd de Bornemnaar mee in bad getrokken. Honderden meningen werden verzameld, constructieve suggesties en ideeën kwamen naar voren. Op 31 december werd de participatieronde afgesloten. Op dit moment worden alle ingestuurde en meegedeelde opmerkingen verwerkt door de externe partners Levuur en TreeCompany met wie we in zee gingen om ons bij deze grootscheepse oefening in participatie te begeleiden. Achter de schermen zij momenteel aan het verslag en de analyse van de resultaten. Ook onze dienst Mobiliteit verwerkt de tellingen die werden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een evaluatie en bijhorend advies gemaakt dat aan het college van burgemeester en schepenen zal worden voorgelegd. Dan kan er een finale beslissing volgen. Die beslissing wordt verwacht tegen eind januari. We begrijpen dat veel mensen vol ongeduld wachten op deze beslissing. Maar we vinden het belangrijk om alle input grondig te bekijken, alle argumenten naast elkaar te leggen en de nodige tijd uit te trekken om deze analyse weloverwogen en objectief te maken. Het mobiliteitsgegeven in de Boomstraat en omliggende straten alsook de fietszone beroert al lang genoeg de gemoederen, reden te meer om dit dossier met de nodige sérieux en aandacht te behandelen.  

Laatste kans om jouw mening achter te laten!

24-12-2020

Onze drie interactieve zoom-sessies zijn intussen afgelopen. Omwille van corona moesten de ontmoetingen met de Bornemnaars die we normaal gezien fysiek zouden organiseren noodgedwongen digitaal organiseren. Best spannend zo'n vuurdoop, maar alvast eentje die vlot verlopen is. We kregen constructieve en zeer waardevolle feedback van de deelnemers. Dank aan iedereen hiervoor! Al die input, samen met de vele reacties hier op het platform, nemen we integraal mee naar de verdere evaluatie in januari. Jouw mening nog niet gegeven? Profiteer dan van de misschien iets rustigere feestdagen om ons via dit platform te laten weten wat jij vindt van de proefopstellingen en de fietszone. Dit kan nog tot en met 31 december. Dan sluiten we af! 

Meer nieuws & activiteiten

Denk mee na over het plan

Neem deel aan de online participatiemomenten op 10, 12 of 16 december. We lichten het plan toe en gaan samen aan de slag met alle meningen en bedenkingen.

Inschrijvingen afgesloten

Mobiliteit in Bornem

Samen bekijken we het mobiliteitsplan van Bornem. De komende maanden testen we verschillende proefopstellingen uit. We horen graag jouw mening! Door corona zullen alle momenten (voorlopig) online doorgaan.