Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Achtergrond mobiliteitsplan Bornem

Het huidige mobiliteitsplan voor Bornem is een intergemeentelijk mobiliteitsplan Klein-Brabant dat in werking is getreden op 27 december 2012. Dit plan werd destijds opgemaakt voor gemeente Bornem, gemeente Puurs en gemeente Sint-Amands, deze laatste 2 zijn ondertussen gefusioneerd.

Tijdens de vorige legislatuur (2012-2018) werd een sneltoets gehouden door IGEMO om te bekijken of de visie van het bestuur nog steeds strookte met de doelstellingen vermeld in het mobiliteitsplan van 2011.  Het resultaat van deze sneltoets was dat men nog steeds achter de visie van het bestaande mobiliteitsplan stond, maar dat er thema's waren die extra aandacht verdienden.

Het toenmalige bestuur besliste om het bestaande plan verder uit te werken. Dit werd bevestigd door de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC): een multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende beoordelingscommissie. Studiebureau Traject werd aangesteld om de extra thema’s te onderzoeken en voorstellen voor maatregelen uit te werken.

In 2017 werden volgende thema's verder onderzocht:

-          Doorstroming van het lokale verkeer

-          Openbaar vervoer

-          Parkeerbeleid

Deze thema’s zijn verder onderzocht op basis van verkeerstellingen, herkomst- en bestemmingsonderzoek, parkeerbezettingsonderzoek, … Verschillende scenario’s werden geformuleerd en gebundeld in een uitwerkingsnota. De resultaten werden voorgesteld aan het college van Burgemeester en Schepenen in 2018. Toen werden nog geen fundamentele beslissingen genomen.

Het huidige vernieuwde bestuur legt de mobilitietskwestie nu terug op tafel. Belangrijk om mee te geven:  momenteel zijn er dus nog geen beslissingen genomen door het huidige bestuur. De proefopstellingen die worden weergegeven, zijn denkpistes, maar is nog geen beslist beleid.

Ontdek ook de visie op de toekomst

©I.MICHIELS, Analyse van een planproces – uitwerkingsnota mobiliteitsplan Bornem, Bornem, 2020.