Doorstroming lokaal verkeer

We willen de woonkernen zoveel mogelijk vrijwaren van grote verkeersstromen.

Wat zijn onze concrete problemen en specifieke vragen in Bornem?

  • Er is veel autoverkeer in het centrum van Bornem.
  • Wie rijdt er door het centrum en specifiek door de Boomstraat? Wat is hierbij het aandeel aan doorgaand verkeer (hoeveel auto's rijden er dus door de Boomstraat die er eigenlijk niet hoeven te zijn)?
  • Is er sluipverkeer door het gebied ten zuiden en ten noorden van de Sint-Amandsesteenweg?
  • Op welke wegen worden structurele problemen vastgesteld?
  • Hoeveel (fiets/vracht)verkeer rijdt er op welke locaties? Wat is het aandeel aan oneigenlijk verkeer (verkeer dat bepaalde straten gebruikt om ergens anders te geraken, bv sluipverkeer)?

Wat zijn onze vaststellingen?

Er werden in 2017 tellingen uitgevoerd door het studiebureau, met volgende vaststellingen:

De verbinding Kloosterstraat – Grootheide kent een aanzienlijke hoeveelheid (vracht)verkeer. Het is dus mogelijk dat deze as ook deels gebruikt wordt door sluipverkeer, het bestuur kan ervoor opteren om hier maatregelen tegen te nemen.

De zone 30 in de schoolomgeving van Grootheide wordt niet goed nageleefd. Handhaving of infrastructurele maatregelen om de snelheidslimiet af te dwingen zijn hier een mogelijkheid. Het lijkt aangewezen om de scholen hoofdzakelijk te oriënteren op hun toegangen aan de achterzijde en niet op Sint-Amandsesteenweg, waar elk uur een grote hoeveelheid verkeer passeert.

Er rijdt veel (vracht)verkeer op de Sint-Amandsesteenweg, dat toeneemt richting het centrum. Tussen Meir en de Platte Heegtestraat rijdt een groot deel sluipverkeer, in mindere mate ook langs de andere wegen zoals Boskant. Om dit sluipverkeer te weren uit de ‘ecozone’ wordt voorgesteld om ANPR camera’s (met kentekenplaatherkenning) in te zetten en het verkeer meer te sturen naar de hoofdassen. 

Door de deelgemeenten ten oosten van de N16, namelijk Hingene, Wintam en Eikevliet, rijdt een relatief grote hoeveelheid verkeer. De route van/naar N16/A12 is een route die naar alle waarschijnlijkheid frequent door doorgaand verkeer gebruikt wordt, deze is echter ook geselecteerd als lokale weg type 1. Het bestuur zal hier een strategische keuze moeten maken. Daarnaast rijdt er veel vrachtverkeer door het centrum van Hingene (waar ook een school gelegen is) via de C. van Kerckhovenstraat en de F. van Haelenstraat/Hingenesteenweg. Een voorstel is om het vrachtverkeer door het centrum van Hingene te weren door middel van camera’s en meer te sturen richting N16.

De snelheidslimiet wordt in het centrum over het algemeen goed nageleefd. Door het centrum rijdt gemiddeld de grootste hoeveelheid verkeer, waarbij de Boomstraat, Achterweidestraat en Stationsstraat het meeste verkeer verwerken. Er kan worden gekozen om het verkeer in het centrum maximaal te sturen via enkele straten (de hoofdstructuur) en andere straten zoals de Boomstraat te ontlasten en eventueel autoluw of zelfs autovrij te maken, hiervoor werden verschillende scenario’s uitgewerkt. Vervolgens zou het fietsverkeer maximaal via deze rustigere segmenten gestuurd kunnen worden. Er zijn enkele enkelrichtingsstraten in het centrum die ook voor fietsers gelden. Met uitzondering van de Stationsstraat, worden deze goed nageleefd door de fietsers.

Op onderstaande map zie je hoe we het doorgaand verkeer zouden willen sturen in de toekomst. 

Het verkeer in de omgeving van de industriezone aan de Puursesteenweg werd ook in beeld gebracht. Zoals te verwachten, rijdt er veel vrachtverkeer in dit gebied. Dit zou gericht gestuurd moeten worden met een goede signalisatie om zoekverkeer zo veel mogelijk te vermijden. Daarnaast zal het in dit gebied vooral belangrijk zijn om eventuele conflictpunten met zachte weggebruikers maximaal te beveiligen.

Op het volledige grondgebied van Bornem zal de handhaving van de snelheid belangrijk zijn, overal zijn er wel plekken waar de snelheid niet goed wordt nageleefd. Bij de heraanleg van wegen zal het belangrijk zijn om deze zo in te richten dat het snelheidsregime wordt afgedwongen. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn om consequent om te springen met snelheidszones.

De drukste momenten voor het vrachtverkeer vallen samen met het begin en het einde van de schooluren. Dit zorgt voor potentiële conflicten tussen fietsers en vrachtwagens. Het bestuur zou hier kunnen opteren om op bepaalde segmenten (schoolroutes) en in de omgeving van scholen een verbod voor vrachtwagens op te leggen aan het begin en einde van de schooluren.

Onderzoek naar verplaatsingen

Gedurende een bepaalde periode werden ook alle bestuurders uit het verkeer gehaald om hen, door middel van enquêtes, te vragen naar het doel van hun verplaatsing. Ging het om een familiebezoek, heeft men als doel de winkelstraat te bezoeken, gaat het om woon-werk verkeer…?  Dit onderzoek werd door het studiebureau uitgevoerd op verschillende tijdstippen en locaties. 

Er werd bekeken hoeveel personen zich in het voertuig bevonden. Een onderscheid wordt gemaakt tussen het verschillend verkeer:

  • doorgaand verkeer (geen herkomst of bestemming in Bornem)
  • bestemmingsverkeer (herkomst of bestemming in Bornem)
  • intern verkeer (herkomst en bestemming in Bornem)

De resultaten vind je hieronder:

Hoe lees je deze tabel?

'Herkomst' betekent dat dit mensen zijn die uit Bornem centrum komen (waarvan je ziet dat er slechts 28 van de 85 in een winkel moeten zijn). 'Bestemming' betekent dat dit mensen zijn die van buiten het centrum van Bornem komen, maar wel een eindbestemming in Bornem hebben. Daarvan zien we dat er slechts 108 (van de 320 bevraagde) in een winkel moeten zijn.

We stellen dus vast dat twee derde van het autoverkeer door de Boomstraat hier niet zal stoppen. Ze gebruiken de straat enkel om een andere bestemming te bereiken.

©I.MICHIELS, Analyse van een planproces – uitwerkingsnota mobiliteitsplan Bornem, Bornem, 2020.