Terugkoppeling beslissing mobiliteitsplan

Het participatietraject dat in oktober vorig jaar werd opgezet om de inwoners van Bornem te bevragen naar hun idee over de mobiliteit in het centrum en dat in december werd afgesloten, kent nu ook een uitkomst. Na rijp beraad door het college van burgemeester en schepenen is er een beslissing gevallen. 

De centrumfietszone wordt definitief ingevoerd. Wat de proefopstellingen betreft, werd beslist om terug te gaan naar de eerdere situatie:

  • De rijrichting in de Dulftstraat zal opnieuw worden omgedraaid.
  • Het gedeelte Sint-Amandsesteenweg ter hoogte van Ter Dilft en de Kloosterstraat wordt opnieuw dubbelrichting.
  • De halfopen knip aan het einde van de Boomstraat wordt verwijderd.
  • De verkeerslichten aan het kruispunt Barelstraat/Absveldstraat zullen opnieuw in werking worden gesteld. 

Deze ingrepen worden voorbereid en gaan in voege op 15/3/2021.

Fietszone

Tijdens het participatietraject bleek al snel dat vele inwoners de fietszone in het centrum een warm hart toedragen. De fietser kan en mag eindelijk zijn plek opeisen in het centrum. Een belangrijke opmerking die vele inwoners hierbij maakten, is het gebrek aan een duidelijke signalisatie. Omdat het echter slechts een voorlopige proefopstelling was, kon hier geen definitieve markering worden aangebracht om zo de fietszone duidelijker aan te geven in het straatbeeld.

Het college heeft nu beslist om de fietszone definitief in te voeren en hiervoor de nodige signalisatie te laten aanbrengen. De fietszone zal in de komende maanden dan ook duidelijker worden aangegeven in het straatbeeld. Dit door middel van markeringen op de straat, straatvlaggen en borden. 

“Bornem maakt op deze manier duidelijk dat fietsers en hun veiligheid een topprioriteit zijn in onze gemeente. Wij willen hierop dan ook verder blijven inzetten. Ook handhaving is hierbij belangrijk en hier zal dan ook extra aandacht aan worden geschonken. De fietszone is dus absoluut een blijver”, zegt schepen van mobiliteit Saadet Gülhan.

Proefopstellingen

De meningen van de inwoners over de beide proefopstellingen, beter bekend als knip 1 en 2 waren dan weer verdeeld. Het oorspronkelijke doel om met deze ingrepen een verkeersarmer, veiliger en leefbaarder centrum te creëren werd vooral met de volledige knip duidelijk bereikt. Vele inwoners gaven aan dat de centrumomgeving veiliger voor hen was geworden, dit vooral bij knip1. De zones Boomstraat, kruispunt Warregaren en CC Ter Dilft kregen veel minder verkeer te slikken, waardoor het aangenamer was zich te verplaatsen rond deze as en de verkeersveiligheid voor onze fietsers en zwakke weggebruikers danig verbeterd was. Helaas brachten deze verkeersingrepen ook nadelen met zich mee. Deze bleken een grotere impact te hebben dan ingeschat. Zo werd het drukker in de Dulftstraat, omdat de rijrichting er veranderd was, en ook het verkeer in de Absveldstraat zorgde voor meer hinder bij de bewoners. Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook om de proefopstellingen niet te bestendigen. “Dit was een moeilijke beslissing. Deze hele oefening heeft ons heel wat geleerd en we hebben aandachtig gekeken naar alle opmerkingen van inwoners, groepen en organisaties. Maar als je merkt dat door een bepaalde ingreep in een straat de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in andere omliggende straten in het gedrang komt, dan mogen we hier niet blind voor zijn. Onze beslissing mag niet zomaar verschuiven naar andere plaatsen in het centrum. Verkeersveiligheid is een recht van iedereen, en hierover kunnen geen compromissen worden gesloten”, aldus schepen van mobiliteit Saadet Gülhan.

Vervolg

Het blijft verder uiteraard de bedoeling om de verkeersleefbaarheid van het centrum te verbeteren. Want uiteindelijk willen alle betrokkenen aan het einde van de rit hetzelfde: meer verkeersveiligheid voor iedereen. De vraag is alleen hoe dat best bereikt wordt. Het mobiliteitsgegeven zal dan ook in een groter geheel bekeken worden, waarbij ook andere zones zoals o.a. de zone rond het Landhuis de nodige aandacht krijgen. Inwoners gaven immers via het participatietraject meermaals aan dat ze graag naar het centrum komen, maar dat het op een andere manier moet. Met meer groen, minder verkeer, meer beleving, meer fietsen, meer rustplaatsen… Hierbij zullen opnieuw zoveel mogelijk belangengroepen en adviesraden betrokken worden.