Parkeerbeleid

Bornem wenst een sturend parkeerbeleid te ontwikkelen om zo het parkeren beter te organiseren. We willen de mensen hiermee sturen naar de randparkings (gratis en langer parkeren) om zo het centrum te ontlasten. We willen dan ook inzetten op kwalitatieve wandelroutes/doorsteken vanaf de randparkings naar het centrum.

Wat zijn onze concrete problemen en specifieke vragen in Bornem?

Een deel van het centrum bestaat uit een blauwe zone, dit betekent dat de parkeerduur beperkt is met uitzondering voor de personen die in het bezit zijn van een bewonerskaart. Er wordt aangegeven dat er meer bewonerskaarten in omloop zijn dan er parkeerplaatsen zijn, waardoor de parkeerdruk toeneemt.

Onderzoek

Het studiebureau voerde een parkeerbezettingsonderzoek uit op verschillende momenten en locaties.

Parkeercapaciteit auto

Hieronder vind je de huidige stand van zaken van parkeerplaatsen in centrum Bornem. De groene blokjes staan voor gratis parkeren (randparkings). De blauwe blokjes staan voor een blauwe zone (bewonerskaarten of 2u parkeren met parkeerschijf). De gele blokjes staan voor de betalende zones (kortparkeren). De witte blokjes staan voor parkeerplaatsen op straat (vrij parkeren). Het getal in de blokjes staat voor het aantal parkeerplaatsen in deze zone.

We hebben in 2017 tellingen gedaan rond de bezetting van deze parkeerplaatsen en we stellen vast dat de bezettingsgraad binnen het centrum ruim onder de 100% valt. Gemiddeld genomen over een hele dag/week zijn de parkeerplaatsen voor 53% ingenomen. Er zijn echter enkele uitschieters: de parking aan Kardinaal Cardijnplein, de parking hoek Achterweidestraat met Kloosterstraat en deze van het Cultureel Centrum kunnen op sommige piekmomenten naar een 100% bezettingsgraad gaan. De Aldi-parking wordt overdag en op zaterdag intensief gebruikt, maar zonder de volle capaciteit te gebruiken. Anderzijds is de parking Abdij bijvoorbeeld zwaar onderbezet.

Parkeercapaciteit fiets

Hieronder vind je de huidige stand van zaken van fietsenstallingen in centrum Bornem. De kleur van het blokje geeft de capaciteit van de rekken weer (zie legende).

Hieruit kan afgeleid worden dat het centrum, waar diensten en voorzieningen gevestigd zijn, goed voorzien is van fietsenstallingen. In de woonwijken ten zuidoosten van het centrum zijn er echter nergens fietsenstallingen voorzien.

De fietsenstallingen in het centrum staan meestal goed vol, maar ook voor fietsers bevinden er zich in de directe omgeving nog andere (vrije) stallingen. 

Aangezien er te weinig fietsparkeerplaatsen worden voorzien voor “andere” fietsen (bv. bakfietsen), kan het bestuur ervoor kiezen om in te zetten op alternatieve parkeerplaatsen.

 

©I.MICHIELS, Analyse van een planproces – uitwerkingsnota mobiliteitsplan Bornem, Bornem, 2020.