Visie op de toekomst

Korte termijn: de Boomstraat

Het studiebureau Traject heeft op basis van de algemene uitgangspunten en vaststellingen enkele scenario's bekeken om de verkeersproblemen in het centrum aan te pakken. Traject kreeg de opdracht om:

  • de Boomstraat autoluw te maken en er voor te zorgen dat de Boomstraat een fijne plek wordt om te beleven of in te vertoeven (inclusief verminderen fijnstof)
  • doorgaand verkeer langs Achterweidestraat te laten rijden
  • het parkeren te organiseren in omliggende randparkings
  • kwalitatieve doorsteken en wandelroutes vanuit deze parkings naar de Boomstraat te voorzien

Waarop willen we inzetten voor de Boomstraat?

We willen de Boomstraat herwaarderen en daarbij het handelscentrum en de dorpskern versterken. We hebben oog voor de beleving van die omgeving door inwoners, maar ook door passanten of bezoekers, en voor de ruimtelijke kwaliteit. Het aanbod aan winkels moet groot genoeg zijn en dit kan door ondernemers aan te trekken.  

Autoluw maken van het centrum betekent dat we het verkeer anders moeten gaan 'sturen'. We willen doorgaand verkeer zoveel mogelijk weren uit de Boomstraat en sturen richting Achterweidestraat en Absveldstraat. We onderzoeken op dit moment nog verder de impact daarvan op andere omliggende straten.

Door de Boomstraat fietsen veel schoolgaande kinderen, die in conflict komen met het vele autoverkeer. De Boomstraat wordt vandaag veel gebruikt door autobestuurders die gewoon door rijden naar Mariekerke en Branst (en dus niet in de Boomstraat zelf moeten zijn). Als we het centrum autoluw maken kunnen we het verkeer beperken tot autobestuurders die effectief in de Boomstraat moeten zijn om bijvoorbeeld te winkelen. 

We denken eraan de leveringen voor winkels in de Boomstraat en werken die ter plekke uitgevoerd moeten worden te laten plaatsvinden voor en na de schooluren. De beslissing moet nog officieel genomen worden en zou geofficialiseerd worden in een charter tussen bestuur en politie. 

Korte termijn: fietszone

Er werd bekeken of er bepaalde straten binnen het centrum kunnen worden aangepast naar fietsstraten. In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Bestuurders van speed-pedelecs worden gelijkgesteld met fietsers.

Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen en de vele fietsers te verbeteren is het aangewezen om een fietszone in te richten in ons centrum. In vele smalle straten van het centrum is het op dit moment als fietser niet aangenaam fietsen. De straten zijn te smal en chauffeurs proberen de fietsers toch nog in te halen en brengen hiermee de fietsers en zichzelf in gevaar.

Steeds meer steden en gemeenten kiezen voor een fietszone. De auto maakt plaats voor de fiets.
Er werd gekozen voor een ruime fietszone zodat fietsers heel het centrum kunnen doorkruisen op een veilige en aangename manier. De straten die niet of slechts deels werden opgenomen in de fietszone (bv Achterweidestraat, Kloosterstraat, Hingenesteenweg,…) zijn straten waar een vlot doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk moet blijven of het aandeel fietsers beperkt is.

Lange termijn

Niet alleen de Boomstraat en de fietszones worden onder de loep genomen. Op lange termijn willen we ook verder kijken naar het sluipverkeer in de deelgemeenten en in landelijk gebied, het weren van vrachtverkeer uit het centrum en de deelgemeentes, de heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg en de bewegwijzering naar parkeerzones.

Op dit moment gaan we over deze thema's nog niet op dit platform met jullie in interactie en focussen op de Boomstraat en de fietszone.

©I.MICHIELS, Analyse van een planproces – uitwerkingsnota mobiliteitsplan Bornem, Bornem, 2020.